February - 2018 (Holiday)
2/2/2018   Groundhog Day

2/12/2018   Lincoln's Birthday

2/14/2018   Valentine's Day

2/14/2018   Ash Wednesday

2/19/2018   Presidents' Day